द/da

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
दंग दँग दंड दंत दँत दंद दंप दंभ दँव
दंश दंष दंस दँह दइअ दइउ दइज दइत दइम दई
दईम दउव दउर दक दकन दका दकि दकी दक् दखन
दखम दखल दखि दखी दगइ दगड दगद दगध दगन दगर
दगल दगव दगह दगा दगै दग् दचक दचन दच् दज्
दड़ दढ़ दढ् दणि दतन दतव दता दति दतु दतू
दतौ दत् ददन ददम ददर ददा ददि ददो ददौ दद्
दध दधन दधस दधि दधी दध् दन दनक दनग दनद
दनम दना दनि दनु दनू दन् दपट दपु दपे दप्
दफ दफत दफद दफन दफर दफा दफी दफ् दबं दबक
दबग दबड दब- दबन दबम दबव दबस दबा दबि दबी
दबू दबे दबै दबो दबौ दब् दभ् दमँ दमं दम
दमक दम- दमघ दमच दमज दमड दमथ दमद दमन दमब
दमय दमर दमश दमस दमा दमि दमी दमु दमै दमो
दम् दयत दयन दया दयि दरं दर दर- दरक दर
दरख दरग दरज दरण दरथ दरद दरध दरन दरप दरब
दरभ दरम दरय दरर दरव दरश दरस दरह दरा दरि
दरी दरत दरे दरै दरो दर् दल दलक दल- दलथ
दलद दलन दलप दलब दलम दलव दलस दलह दला दलि
दली दले दलै दल् दवँ दव दवथ दवन दवर दवा
दश दश- दशक दस- दशत दशद दशध दशन दसन दशप
दशम दशश दशह दशा दसा दशि दशी दशे दष् दस
दसख दसठ दसब दसम दसर दसव दसह दसी दसे दसै
दसो दसौ दस् दह दहक दहग दहड दहद दहन दहप
दहब दहर दहल दहश दह- दहा दहि दही दहु दहे
दहो दह् दाँ दां दाड दाय दा दाइ दाई दाउ
दाऊ दाक दाख दाग दाघ दाज दाझ दाट दाढ दाण
दात दाद दाध दान दाप दाब दाभ दाम दार दाष
दाल दाव दाश दास दाह दिं दिअ दिआ दिउ दिक
दिख दिग दिघ दिङ दिच दिज दिट दिठ दिढ दिण
दित दिद दिध दिव दिन दिय दिप दिब दिम दीय
दिर दिल दिश दिष दिस दिह दी दीअ दीआ दीक
दीख दीग दीघ दीच दीठ दीत दीद दीध दीन दीप
दीब दीम दीर दील दीव दीस दीह दुं दुँ दुद
दुः दुस दु दुअ दुआ दुई दुइ दुऊ दुऔ दुक
दुख दुग दुघ दुच दुछ दुज दुझ दुट दुड दुत
दुथ दुध दुन दुप दु- दुफ दुब दुभ दुम दुर
दुल दुव दुश दुष दुह दूँ दू दूआ दूइ दूई
दूक दूख दूग दूज दूझ दूत दूद दूध दून दूब
दू- दूभ दूम दूर दूल दूव दूश दूष दूस दूह
दृक दृख दृग दृङ दृढ दृत दृन दृप दृब दृश
दृष देँ दे देई देउ देख देग देद देन देम
देय देर देव देज देश देस देह दैं दैअ दैआ
दैउ दैज दैत दैव दैन दैय दैर दैश दैष दैह
दों दोँ दो दो- दोआ दोइ दोउ दोऊ दोक दो
दोख दोग दोघ दोच दोज दोढ दोत दोद दोध दोन
दोप दोब दोभ दोम दोय दोर दोल दोव दोश दोष
दोस दोह दौं दौः दौ दौक दौड दौत दौन दौर
दौभ दौल दौव दौश दौष दौह द्य द्र द्व
 
लौटें          मुख पृष्ठ