झ/Jh

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
झं झंक झँक झंख झखा झंग झँग झगू झंज
झंझ झँझ झंड झँड झंप झँप झंब झँव झँस झइ
झउव झक झकक झकझ झकड झकन झकर झका झकु झकू
झको झक् झख झखक झखन झखर झखल झखि झखी झगड
झगर झगल झगा झगु झज् झझक झझि झट झटक झटप
झटा झटि झट् झड़ झडन झ़ड झण- झन झनक झनझ
झनन झनव झनस झना झनि झन् झप झपक झपट झपड
झपत झपन झपल झपव झपस झपा झपि झपे झपो झप्
झब- झबड झबध झबर झबा झबि झबु झबू झब् झमक
झमझ झमन झमा झमू झमे झर झरक झरझ झरन झरप
झरफ झरब झरव झरस झरह झरा झरि झरी झरु झरो
झर् झल झलक झलझ झलन झलम झलर झलव झलह झला
झलि झल् झवर झवा झष झष- झषन झषा झषो झसन
झहग झहन झहर झाँ झा झाऊ झाग झाझ झाट झाड
झाण झाप झाब झाम झार झाल झाव झिं झिग झिझ
झिट झिड झिन झिप झिम झिर झिल झीं झीक झीख
झीझ झीठ झीड झीण झीत झीन झीम झीर झील झीव
झुँ झुं झुक झुग झुझ झुट झुठ झुन झुप झुब
झुम झुर झुल झलु झुह झूँ झूक झूझ झूट झूठ
झूण झून झूब झूम झूर झूल झूस झें झेप झेर
झेल झों झोक झोझ झोर झोल झौं झौआ झौन झौर
झौव झौह
 
लौटें          मुख पृष्ठ