ग/ga

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
गंग गँग गंज गँज गंट गँठ गंड गँड गंत
गंद गँद गंध गँध गंभ गंब गँम गंम गँव गंस
गँस गँह गइं गइन गइय गई गईब गउम गउर गउव
गऊ गऊघ गकर गक् गगन गगर गगल गगो गच गचक
गचग गचन गचप गचा गच् गछन गजं गज गजअ गज़
गज- गजक गजग गजट गजत गजद गजध गजन गजप गजब
गजम गजर गजल गजव गजह गजा गजि गजी गजे गज्
गझि गट गटई गटक गटग गटन गटप गटर गटा गटी
गट् गठक गठज गठड गठन गठब गठर गठव गठा गठि
गठी गठु गठौ गडं गड़ गड गडक गडि गडु गडे
गडो गड् गढं गढ़ गण गणक गण- गणद गणन गणप
गणह गणा गणि गणे गण् गतं गत गतक गत- गतर
गता गति गत् गथ गथन गद गदक गदग गदच गदन
गदब गदम गदर गदल गदह गदा गदि गदी गदे गदो
गद् गधा गधी गधू गधे गन गनक गनग गनत गनन
गनप गनर गनव गना गनि गनी गने गनौ गन् गप
गपक गपछ गपड गपन गपश गपा गपि गपो गप् गफ
गफल गफि गफू गफ् गबड गबद गबन गबर गबी गबे
गब् गभ गभर गभस गभा गभी गभु गम गम गमक
गमख गमग गमछ गमत गमथ गमन गमल गमा गमी गम्
गयं गय गय- गयण गयन गयल गयव गया गरँ गर
गरई गरक ग़र गरग गर- गरज गरट गरण गरथ गरद
गरध गरन गरब गरभ गरम गरर गरल गरव गरस गरह
गरा गरि गरी गरु गरू गरे गरै गरो गर् ग्र
गलं गल गलई गल- गलक गलग गलघ गलच गलछ गलज
गलझ गलत गलथ गलद गलन गलफ गलब गलम गलव गलस
गलह गला गलि गली गलू गले गलै गलो गलौ गल्
गवँ गव गवई गबख गवन गवय गवर गवम गवल गवष
गवा गवि गवी गवे गेव गवै गव् गश गश् गस
गसन गसी गस् गहँ गहक गहग गहड गहथ गहन गहब
गहभ गहम गहर गहल गहव गहा गहि गही गहु गहू
गहे गहै गह् गां गाँ गाइ गाउ गाऊ गाक गाग
गाच गाछ गाज गाट गाड गाढ गाण गात गाथ गाद
गाध गान गाफ गाब गाभ गाम गाय गार गाल ग़ा
गाव गास गाह गिँ गिं गिय गिआ गिउ गिग गिच
गिज ग़ि गिट गिठ गिड गिद गिध गिन गिम गिर
गिल गिव गिष गिह गीं गी( गीउ गीठ गीड गीत
गीथ गीद गीध गीब गीर गी- गील गीव गीष गुं
गुँ गुआ गुइ गुग गुच गुज गुझ गुट गुठ गुड
गुढ गुण गुत गुथ गुद गुन गुप गुफ गुब गुभ
गुम गुर गुल गुव गुष गुस गुह गूँ गू गूग
गूज गूझ गूट गूड गूढ गूथ गूद गून गूम गूर
गूल गूव गूष गूह गृत गृध गुध गृम गृष गृह
गें गे गेग गेज गेट गेड गेण गेद गेन गेब
गेय गेर गेल गेस गेह गैं गैत गै गैग गैन
गैफ गैब गैय ग़ै गै- गैर गैल गैस गों गोँ
गो गोअ गोइ गोई गोऊ गो- गोक गोख गोग गोध
गोघ गोच गोज गोझ गोट गोठ गोड गोढ गोण गोत
गोद गोन गोप गोफ गोब गोभ गोम गोय गोर गोल
गोव गोश गोष गोस गोह गौं गौ गौख गौच गौड
गौण गौत गौद गौन गौप गौम गौर गौल गौश गौष
गौस गौह ग्य ग्ल ग्व
 
लौटें          मुख पृष्ठ